Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

sweaterweather
5652 4cd3
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
sweaterweather
5269 d364
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamisspandora misspandora
sweaterweather
9911 7830 500

saltycornchip:

best-of-memes:

Someone took a candid photo of a fight in Ukranian Parliament that is as well-composed as the best renaissance art

this is currently my favorite thing on the entire internet

sweaterweather
Obeznani w przestrzeniach
od ziemi do gwiazd,
gubimy się w przestrzeni
od ziemi do głowy.
— Wisława Szymborska
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viacytaty cytaty
sweaterweather
Reposted fromSixtus Sixtus viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sweaterweather
7234 458e 500
Reposted frompffft pffft viaemotional-iceberg emotional-iceberg

May 10 2017

sweaterweather
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaimpressive impressive
sweaterweather
4008 5c2c
Reposted fromwstawaj wstawaj viaimpressive impressive
sweaterweather
sweaterweather
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaszicko szicko
7256 dae5 500
Reposted fromidiod idiod viaszicko szicko
sweaterweather
Powiem Ci kiedyś jak bardzo bolała mnie Twoja nieobecność.
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viapiglet piglet
sweaterweather
W każdym miesiącu znajduj czas na chwile dla siebie, chwile radości, pasji i miłości.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMezame Mezame

May 07 2017

sweaterweather

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sweaterweather
1041 8edf 500
Reposted fromperseweracje perseweracje viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sweaterweather
sweaterweather
1194 d8c4
Reposted fromtfu tfu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sweaterweather
sweaterweather
2156 6f1a
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaMezame Mezame
sweaterweather
Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne.
— L. Unger
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl