Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2019

sweaterweather
Suchy był dla niej za brzydki, ale jak go ktoś pytał, jak wyrwał taką sztukę, to odpowiadał, że im częściej laska się śmieje, tym częściej zamyka oczy.
— Piotr C. - #to o nas
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
sweaterweather
4068 9c44 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaiblameyou iblameyou
sweaterweather
6850 8d3a 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaiblameyou iblameyou
sweaterweather
2532 7237

October 27 2018

sweaterweather
sweaterweather

October 18 2018

sweaterweather
1390 c43c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamisspandora misspandora
sweaterweather
sweaterweather
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
sweaterweather
3806 f1a6 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
sweaterweather
sweaterweather
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus viaemotional-iceberg emotional-iceberg
sweaterweather
sweaterweather
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viafoodforsoul foodforsoul
sweaterweather
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viafoodforsoul foodforsoul
sweaterweather
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahelenburns helenburns
sweaterweather
Reposted fromsilence89 silence89 viahelenburns helenburns

October 07 2018

sweaterweather
6156 d2bc 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
sweaterweather
6637 d2c7 500
Reposted fromoll oll viaemotional-iceberg emotional-iceberg
sweaterweather
1041 0a29 500
Reposted frompiehus piehus viaemotional-iceberg emotional-iceberg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl